solliciteren

 

PROCEDURE – STAPPENPLAN TIJDELIJKE AANSTELLING

KANDIDEREN VOOR: EEN TIJDELIJKE AANSTELLING IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven. 
 Vraag aan uw schoolsecretariaat de recentste informatie op.
 Nieuwe kandidaten vinden alle info ook terug op de website van het G-o!
 • Stap 1: Kandideer (enkel elektronisch) via de jaarlijkse procedure “oproep ta-tadd 2014-2015 met bijlagen en formulier”. Voor het schooljaar 2014-2015 kan dit van 15 april tot en met 14 juni 2014.
 • Stap 2: Ga hiervoor naar volgende hyperlink : http://ekt.g-o.be
 • Stap 3: Log In (verdere instructies verschijnen op het scherm (o.a. een gebruikershandleiding). U staat reeds in de databank: U heeft reeds een “Login” en bent zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks vernieuwen van uw kandidatuur en het eventueel corrigeren en/of aanvullen van uw gegevens of u kandideert voor de 1ste keer op deze site: u logt in als “een nieuwe kandidaat” en vult alle gevraagde gegevens correct en volledig in op deze databank. Vernieuw ieder jaar als tijdelijke uw kandidatuur nadat de jaarlijkse oproep verschenen is (periode 15 april t.e.m. 14 juni). U kan voor een betrekking in onze scholengroep kandideren maar ook voor de andere 28 scholengroepen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, door de desbetreffende Scholengroep te selecteren. U moet kandidaat zijn voor minstens één scholengroep om over een geldige kandidatuur te beschikken.
 • Stap 4: Controleer voor uzelf of uw aanvraag geregistreerd werd. Normaal gezien ontvangt u een e-mailbericht met de bevestiging van uw kandidatuurstelling. Het schooljaar daaropvolgend (vóór 15 mei 2015 zal u een e-mailbericht van het GO! ontvangen (indien u uw e-mail heeft ingevuld) met de vraag uw kandidatuur elektronisch te hernieuwen voor het volgende schooljaar. Vandaar uw e-mailadres steeds up-to-date houden. De kandidatuur voor een tijdelijke aanstelling moet niet per post opgestuurd worden.
Ter informatie: Eens u geregistreerd bent als kandidaat voor een tijdelijke aanstelling 
 heeft u een kans op een job in het Gemeenschapsonderwijs. 
 Als tijdelijke met een geldige kandidatuur geniet u voorrang op kandidaten die laattijdig solliciteren. 
 Als scholengroep hebben wij geen zicht op toekomstige vacatures in onze scholen, 
 indien deze niet expliciet gemeld worden.

Via het GO! kan u alle vacatures van het GO! raadplegen op de vernieuwde website van het GO! (http://www.go-jobs.be). Directies van onze Scholengroep kunnen inloggen met hun paswoord op deze databank om kandidaten op te zoeken om hun vacatures in te vullen. Stuur vrijblijvend (om je kandidatuur extra in de verf te zetten) je CV naar de verschillende directies, waarvan je de e-mail adressen terugvindt onder het tabblad ‘instellingen’.

Heeft u reeds gepresteerde diensten in het GO! en meer specifiek in onze Scholengroep en komt u hierdoor misschien al in aanmerking voor een TADD- aanstelling in onze Scholengroep zie dan ook de procedure TADD- aanvraag.

Indien u, als vast benoemd personeelslid een tijdelijke aanstelling in een ander wervingsambt dan het ambt van vaste benoeming of in een andere instelling dan de instelling van affectatie ambieert, wordt u ten stelligste aangeraden uw elektronische kandidatuur in te dienen.

KORTE UITLEG BEGRIPPEN IN HET GO!

Tijdelijke aanstelling: Vorm van tijdelijke tewerkstelling in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, die strikt geregeld is door het “Decreet Rechtspositie” DRP en onderhevig aan diverse reglementaire bepalingen. Deze aanstelling heeft een looptijd van één schooljaar. Kandidaten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld beschikken over een gepast diploma, tijdig elektronisch kandideren, … ).

TADD-gerechtigd: U bent pas TADD-gerechtigd indien u in één of meer instellingen van de scholengroep, per ambt, een dienstanciënniteit hebt verworven van tenminste 720 dagen, gespreid over ten minste drie schooljaren. Van deze 720 dagen moet u er 600 effectief gepresteerd hebben. Als TADD’er heeft u voorrang op (gewone) tijdelijke personeelsleden. Het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vormt één van de benoemingsvoorwaarden.

Vaste benoeming: Vaste benoeming is een decretaal bepaalde toestand die aan een personeelslid een aantal rechten en plichten toekent. Personeelsleden die vast benoemd zijn hebben recht op tewerkstelling en de daarbij horende verloning.

Nieuwe Affectatie: Een nieuwe aanwijzing in een vacante betrekking in een betrekking van het ambt waarin het personeelslid vast benoemd is, binnen dezelfde scholengroep.

Mutatie: Het overstappen van een vast benoemd personeelslid naar een andere scholengroep, in een betrekking van het ambt waarin het personeelslid vast benoemd is. Een vast benoemd personeelslid kan ook muteren naar een ander net.

PROCEDURE – STAPPENPLAN TADD IN SCHOLENGROEP 21 Vlaamse Ardennen

KANDIDEREN VOOR EEN TIJDELIJKE AANSTELLING VAN DOORLOPENDE DUUR IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP! 

1) TAAK VAN DE NIEUWE TADD- KANDIDAAT (1STE KANDIDATUURSTELLING) IN ONZE SGR

Indien u binnen onze Scholengroep 21 aan de voorwaarden voldoet en gebruik wenst te maken van dit voorrangsrecht, kan u enkel aan de hand van het standaardformulier “Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur” een aanvraag indienen. Dit document kan in elke instelling opgevraagd worden.

 • STAP 1: Reageer hiervoor tijdig op de (jaarlijkse) oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopend duur. Voor het schooljaar 2014-2015 kan dit van 15 april tot en met 14 juni 2014. Personeelsleden GO! kunnen deze oproep ter inzage op school inkijken.
 • STAP 2: Druk hier het standaardformulier “tadd aanvraagformulier 2014_2015” af (1 expl. per ambt afdrukken!): Vul het correct en leesbaar in . Onderteken elke pagina.
 • STAP 3: Voeg als bijlagen altijd een kopie van uw diploma’s + diploma supplementen + ev. GPB + ev. kopie brief “nuttige ervaring” erkend door het Dep.Onderwijs.
 • STAP 4: Laat uw TADD-aanvraag door het personeelssecretariaat van uw school: 1. controleren & 2. afstempelen “voor gezien”.
 • STAP 5: Stuur vóór 15 juni uw aanvraag voor TADD AANGETEKEND op naar Scholengroep 21 ” Vlaamse Ardennen’, t.a.v. Dhr. Dirk Moulart, Algemeen directeur, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde of geef het uiterlijk af op 14 juni om 16u30 tegen ontvangstbewijs op het Algemeen Secretariaat (onthaal) Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde.
 • STAP 6: Login op de website van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap via: http://ekt.g-o.be . Vernieuw uw kandidatuur voor een “tijdelijke aanstelling”. Controleer uw persoonlijke gegevens en uw e-mailadres.
 • STAP 7: Vanaf 31 augustus kan u via uw login op de website http://ekt-g-o.be uw toestand van uw aanvraag nakijken, zie rubriek “TADD” status (niet behandeld/Afgekeurd/Goedgekeurd).
 • STAP 8: Indien status van uw kandidatuur nog steeds “niet behandeld” staat, contacteer dan telefonisch het secretariaat van de Scholengroep. (055 334 550)
 • Uw aanvraag voor TADD is geldig, NA GOEDKEURING door de Scholengroep. U verwerft pas het statuut van TADD-er vanaf het moment dat u effectief een TADD-aanstelling in dat betrokken schooljaar krijgt. Wanneer u echter dat schooljaar niet zou aangesteld worden, dient u opnieuw uw TADD-aanvraag in te dienen, voor het daaropvolgende schooljaar. Eenmaal u echter als TADD’er werd aangesteld dient u nadien hiervoor geen aanvraag meer in te dienen (= een doorlopende kandidatuur over de schooljaren heen). Indien u voor een ander ambt of een ander VO vak uw recht op TADD wil laten gelden, dient u voor dit nieuwe ambt/VO vak wel een TADD-aanvraag in te dienen!

Opgelet: Wanneer u 5 opeenvolgende jaren binnen onze Scholengroep geen prestaties hebt verricht in dat betrokken ambt, vervalt uw TADD-recht hiervoor. (Wettelijk kader: art. 21 §6 decreet rechtspositie gemeenschapsonderwijs.)

2) TAAK VAN DE REEDS GEDEELTELIJK VAST BENOEMDE PERSONEELSLEDEN IN ONZE SGR

Als u voor het resterende deel van uw opdracht reeds een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur had in een ambt en er dus minstens 1 keer als TADD-er in zijn aangesteld sinds het schooljaar 2010-2011, hoeft u hiervoor geen TADD-aanvraag meer in te dienen, tenzij u voor een ander ambt of een ander VO-vak uw recht voor deze tijdelijke uren wenst uit te breiden.

Opgelet: Bij uitbreiding vaste benoeming dient u ook aan de TADD-voorwaarden te voldoen en dient u op 31 december voorafgaand aan de uitbreiding vaste benoeming minstens voor 1 uur als TADD-er zijn aangesteld in het ambt/ vak waarvoor u uitbreiding vraagt. (Dus heeft u buiten uw vast benoemde uren geen tijdelijke uren waarin u als TADD’er bent aangesteld, dan kan u echter geen uitbreiding vaste benoeming aanvragen).

 Posted by at 8:24 am
Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus